• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

      logo-firmy-sky-shop.png

Regulamin zakupów obowiązuje od 20.05.2018

Marka "ELSANTI Milanówek", jak również sklep internetowy działający pod adresem www.elsanti-milanowek.pl stanowi własność firmy "ELSANTI Beata Boroń", NIP 123-09-44-722, adres: ul. Ceramiczna 25, 05-230 Kobyłka wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przedmiotem działalności Sklepu www.elsanti-milanowek.pl jest handel detaliczny produktami ekskluzywnymi z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy którymi posługują się Kupujący są następujące:

 • połączenie z siecią internet,
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa
 • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 • zainstalowana wtyczka Flash Player
 • skrzynka poczty elektronicznej.
 • Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 1. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie Konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §13 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Jeśli Klient uważa, że jakieś postanowienie Regulaminu narusza jego prawa albo interesy jako Konsumenta, Sprzedawca uprzejmie prosi o poinformowanie o tym. Jeżeli okaże się, że twierdzenia Klienta w tej kwestii są zasadne, Sprzedawca niezwłocznie wprowadzi w Regulaminie odpowiednie zmiany.
 3. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 4. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 5. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 6. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. KONTO KLIENTA

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku osób fizycznych: kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: kraj, nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient ma możliwość zaakceptowania Regulaminu.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.
 6. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

§4. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca. Składanie zamówień w Sklepie internetowym www.elsanti-milanowek.pl odbywa się za pośrednictwem: Wypełnienia formularza zamówieniowego, po uprzedniej REJESTRACJI kupującego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Sprzedawca prosi o zachowanie staranności przy wypełnianiu formularza (należy wypełnić wszystkie niezbędne (*) pola), ponieważ nieprawidłowe wypełnienie może uniemożliwić Sprzedawcom realizację złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
 5. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 6. Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do: zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada; jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania danych wymienionych poniżej w ust. 8.
 8. Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania; w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta.
 9. Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy wysłać emaila na adres biuro@elsanti.pl oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany.
 10. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania.
 11. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu.

§5. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN lub EUR (dla angielskojęzycznej wersji sklepu), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawców.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie); b) przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy, przy wpłacie należy jako tytuł podać nr zamówienia). Z chwilą wpłynięcia należności na konto firmy ELSANTI Beata Boroń, towar zostaje wysłany wraz z fakturą/rachunkiem. c) za pomocą systemów PayU oraz PayPal

§6. PARAGONY, FAKTURY VAT

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT; nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.

§7. DOSTAWA

 1. Zakupione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy - firmy kurierskiej lub do wybranego paczkomatu InPost.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.
 3. W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania Towaru;
 4. Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
 5. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je Dostawca.
 6. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy. Koszt dostarczenia zamówionego towaru każdorazowo podawany jest na Stronie, podczas składania Zamówienia przez Klienta, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Termin dostarczenia zamówionych towarów podawany jest każdorazowo w karcie produktu.
 8. Dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać potwierdzone przez obie strony a ich koszty ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w siedzibie sprzedawcy po ówczesnym ustaleniu terminu.
 10. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę podejmie próbę kontaktu z kupujacym. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy zamówionego Towaru.
 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca przypomina, iż Konsumentem zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu Konsumenta może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres biuro@elsanti.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:

ELSANTI Boroń Beata
ul. Ceramiczna 25
05-230 Kobyłka

 1. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać spakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Żeby uzyskać pełny zwrot kosztu zakupu towaru Konsument zobowiązany jest odesłać wszystkie elementy stanowiące zawartość przesyłki.
 2. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy koszt zakupionego towaru (włącznie kosztem transportu). Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem.
 1. Sprzedawca zobowiązuje Konsumenta do dołączenia do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, wartość towaru zostanie zwrócona Klientowi na konto bankowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Klienta.

§9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW, GWARANCJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 ? 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Nabywca zobowiązany jest do użytkowania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta dot. eksploatacji i konserwacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z towaru lub stosowanie go do celów niewłaściwych.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.elsanti-milanowek.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Sprzedawca zobowiązani są do wydania towaru bez wad.
 5. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: biuro@elsanti.pl).
 6. Sprzedawca ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 7. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy:

ELSANTI Boroń Beata

ul. Ceramiczna 25

05-230 Kobyłka

 1. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca zobowiązuje Konsumenta, do dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji.

§10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz, w przypadku wyrażenia na to przez Klienta dodatkowej zgody, marketingu bezpośredniego towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpieczają dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

§12. Zaufane Opinie Ceneo

Sprzedawca zawarł umowę pomiedzy Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674781, REGON 365338986, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacje dostępne tutaj. zapraszamy do zapoznania sie z regulaminem Ceneo.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 

Adresat:                                                                                            Miejscowość             data
ELSANTI Boroń Beata
ul. Ceramiczna 25
05-230 Kobyłka

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

- ...................................................
- ...................................................
- ...................................................
- ...................................................

Data zawarcia umowy/odbioru ................. .
Imię i nazwisko Konsumenta ................................... .
Adres Konsumenta ................................................. .
Numer zamówienia/ faktury .................................... .

Numer konta bankowego na które zostanie dokonany zwrot kwoty zakupu:
............................................................................................ nazwa banku............................... .

                                                                                                            ..............................................
                                                                                                                           Podpis klienta

 

 • Sklep zamknięty


Drogi Kliencie, z powodów osobistych sklep tymczasowo zamknięty!